Emag
Sevitel
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Śląska